Dark Schneider bites Sheila Meta-llicana (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)