Dark Schneider carries Sheila Meta-llicana (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)